Varför mäta kulturen i bolaget?

Företag har ett mål, och det målet är att nå önskade resultat. Ofta låter företag påverkas av yttre faktorer, men faktum är att externa faktorer påverkar också konkurrensen och det finns ingen omedelbar möjlighet att ändra dem till din fördel. Däremot har företag stor möjlighet att påverka och förändra bolagets interna faktorer. De interna faktorerna är många och för tydlighetens skull har vi valt att gruppera dem i tre huvudområden - de "tre cirklarna".

Kulturmätning | företagskultur

Varför mäta kulturen i bolaget?

Företag har ett mål, och det målet är att nå önskade resultat. Ofta låter företag påverkas av yttre faktorer, men faktum är att externa faktorer påverkar också konkurrensen och det finns ingen omedelbar möjlighet att ändra dem till din fördel. Däremot har företag stor möjlighet att påverka och förändra bolagets interna faktorer. De interna faktorerna är många och för tydlighetens skull har vi valt att gruppera dem i tre huvudområden - de "tre cirklarna".

Alla tre är lika viktiga och beroende av varandra:

  • Strategin och definierade "måste-vinna strider"
  • Företagets organisation, struktur och underliggande processer
  • Kulturen - tankar, känslor och handlingar i bolaget

Mätningen är ett viktigt verktyg

För att uppnå bra resultat är det viktigt att alla i organisationen är förenliga med strategin. Våra strukturer och processer (det sätt vi gör saker på), ska stödja strategin och den ska förstås och accepteras. Ska vi nå våra resultat måste kulturen vara inriktad och redo att följa strategin. Med kultur menar vi det vi tänker, känner och gör - som anställda och som ledare. Vår mätning är helhetsbaserad och ger en rättvisande bild av bolagets tillstånd. För chefer är mätningen ett viktigt verktyg för att planera och prioritera insatser för att nå framtida mål.

För oss handlar mätningarna därför om att identifiera en utgångspunkt för utveckling och att kunna mäta effekten av de satsningar som görs varje dag. Man kan säga att mätningen hjälper till att svara på frågan:

Är dagens handlingar, tankar och känslor i organisationen tillräckligt bra för att säkra framtida resultat?

Engagera chefer och medarbetare

Alltför ofta slutar mätningar på hyllan - oanvända! Det är synd eftersom en mätning är ett effektivt och enkelt ledarskapsverktyg. Med rätt verktyg och motivation till processen, hjälper vi ledare och medarbetare att ha rätt fokus i arbetet med mätning - före, under och efter datainsamlingen. När vi genomför en mätning lägger vi stor vikt vid processen runt mätningen. Inte minst processen med ledarna är avgörande för hur väl mätningen implementeras och skapar värde. Innan mätningarna är det därför viktigt att ledarna har en djup förståelse för varför mätningen görs och vad de kan använda mätningen till. Vi säkrar att detta förankras hos alla. Ledarna får också input om vad deras roll är och hur de kan säkra medarbetarnas engagemang i processen. Under mätningen följer vi upp med ledarna och hålla dem informerade om hur deltagandet i deras avdelning är - detta görs för att säkerställa en hög svarsfrekvens.

Bearbetning av resultat och förankring

Att involvera ledare och medarbetare i det fortsatta arbetet med att bearbeta resultatet av mätningen är av största vikt för att skapa synliga och varaktiga förändringar. Vi på More intenz arbetar för att utveckla människor. Detta ställer höga krav- inte bara på mätning, men i hög grad på hela genomförandet. Vi ger verktyg för utveckling och motivation av högsta ledningen och mellanchefer samt verktyg som säkerställer förståelse, motivation och färdigheter för att kunna arbeta vidare med resultatet totalt sett och på avdelningsnivå. Mätprocesser följs alltid upp genom en nära dialog med ledare och medarbetare - ofta med målet att svara på följande frågor:

  • I vilken utsträckning är de anställda engagerade i verksamheten?
  • I hur hög grad överensstämmer vår beskrivna kultur (mission, vision, värderingar) med den faktiska kulturen?
  • Hur säkrar vi en kultur som skapar bästa möjliga resultat?
  • Vilka åtgärder bör vidtas för att säkerställa snabbast och störst effekt?
Back