Förstå dina medarbetares beteende och skapa en ram för framgång

Kanske känner du som ledare till känslan av att göra aktiva insatser för dina anställda men ändå syns det inte på resultaten? De presterar helt enkelt inte tillräckligt. Vad är det som ligger till grund för deras beteende – eller brist på sådant?

Förstå dina medarbetares beteende och skapa en ram för framgång

Kanske känner du som ledare till känslan av att göra aktiva insatser för dina anställda men ändå syns det inte på resultaten? De presterar helt enkelt inte tillräckligt. Vad är det som ligger till grund för deras beteende – eller brist på sådant?

Eller kanske du som medarbetare känner igen dig i känslan av frustration av att din ledare inte ser dina prestationer, avsaknaden av sammanhållning i teamet eller brist på utmaningar i vardagen.

Behoven styr

Vårt beteende i olika situationer påverkas på ett eller annat sätt av våra behov. Får vi inte våra behov tillfredsställda känner vi frustration. Att som ledare förstå sina medarbetares behov är därför av största betydelse för att kunna driva teamet med framgång.

Du har säkert hört uttrycket ”En effektiv ledare får människor att agera”. Men hur man får människor att agera beror på våra olika behov. Vissa behöver t.ex mycket trygghet i sin vardag medan andra nöjer sig med lite. Våra behov ligger till grund för våra tankar, känslor och handlingar. Dessa grundläggande behov driver oss att uppnå eller undgå olika händelser, uppgifter och utmaningar. Genom att förstå vilka behov du som ledare försöker uppfylla, finns det en möjlighet att skapa nya beteendemönster hos medarbetarna och på så sätt optimera glädje och prestation i organisationen.

Vi tar utgångspunkt i Tony Robbins teori ”The 6 basic needs” för att beskriva hur vi arbetar med dessa behov.  

Det första behovet är säkerhet. Det är viktigt för oss människor att det finns en viss nivå av säkerhet i vårt arbete och i våra liv i allmänhet. Att veta att vi har ett jobb att gå till imorgon är en grundläggande trygghet. Men samtidigt som vi har behov av säkerhet har vi också ett behov av variation och utmaningar. En alltför förutsägbar vardag gör oss ganska snabbt uttråkade och vi får inte den spänning vi behöver.

Vi har i olika grad ett behov av relationer med kollegor baserat på vårt tredje behov av kärlek och sammanhållning. Dessa relationer skapar en gemenskap och solidaritet mellan kollegorna och bör vårdas med t.ex gemensam frukost/fika eller teamaktivitet. Om man känner sig utanför den sociala gemenskapen kan det skapa en frustration och påverka vår prestation negativt.

Vi har som människor ett behov av att känna oss betydelsefulla, dvs. att vi har en plats och en betydelse i gruppen, och det gör att vi känner oss värdefulla. Detta behov av signifikans gör att det är viktigt att du som ledare vet hur man visar uppskattning och värdesätter dina medarbetare för att skapa denna signifikans.

Känslan av att det inte går framåt i projekten och att man står och stampar på samma plats i olika uppgifter gör en frustrerad och omotiverad. Behovet av utveckling får oss att sträva efter framsteg och tillväxt snarare än stagnation och återfall.

Utveckling är dock inte alltid tillräckligt. Det sista behovet som alla människor har är behovet av att bidra, att göra en skillnad. Önskan om att täcka detta behov får ofta medarbetare att göra den där extra insatsen. Om behovet av att bidra inte blir tillgodosett på arbetet lägger vi ofta energi på att få det tillgodosett på annat håll. Kan du som ledare få dina medarbetare att känna att de gör skillnad, att de bidrar till ett större mål, så kommer de att uppleva en större grad av glädje, tillfredsställelse och balans. Detta påverkar såklart också organisationen positivt.

Prioritera

Bakom frustrationen ligger alltså behov som inte är tillfredsställda. Det spelar ingen roll om vi har flera behov tillfredsställda, saknar vi ett så kommer det påverka vårt beteende. Ofta har vi som människor en tendens att bara fokusera på att täcka delar av våra behov, men vi tänker inte på att prioritera våra behov. Vi tar alltså inte hänsyn till att våra behov har olika stor betydelse för oss. Genom att förstå de 6 grundläggande behoven och fokusera på vilka behov som är högst prioriterade, kan du som ledare sätta personliga ramar som skapar det beteende som du önskar. Detta skapar i sin tur en långvarig tillfredsställelse i teamet och i organisationen. 

Back